Maja Branka

15 maja 2020, piątek

Tre­nerka i psy­cho­te­ra­peutka. Na sali szko­le­nio­wej i w gabi­ne­cie tera­peu­tycz­nym szuka słów i języka opo­wie­ści, który dotrze do odbiorcy i wywoła zmianę. Two­rzy stra­te­gie komu­ni­ka­cji z orga­ni­za­cjami. W Fun­du­szu wymy­śla nie­sza­blo­nowe dzia­ła­nia, skraca tek­sty i powta­rza pyta­nia: po co, do kogo, jak to powie­dzieć pro­ściej?

Fundusz dla Odmiany
ul. Belgijska 14/14
02-511 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2020