Ola Perczyńska

08 października 2020, czwartek

W Fun­du­szu ogar­nia zbie­ra­nie fun­du­szy od dar­czyń­ców insty­tu­cjo­nal­nych. Pra­cow­nica pomocy mię­dzy­na­ro­do­wej. W Nepalu zało­żyła Her Turn – pro­gram dla dziew­czyn, który dziś jest lokal­nym NGOsem. Zaj­muje się pra­wami kobiet i dziew­czyn oraz prze­ciw­dzia­ła­niem prze­mocy. Wście­kła femi­nistka, w wol­nych chwi­lach lubi oba­lać patriar­chat.

Fundusz dla Odmiany
ul. Belgijska 14/14
02-511 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2020