Marzymy o tym, aby w każdej społeczności w Polsce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u siebie. W końcu.
Dane do przelewu: Fundusz dla Odmiany 05 1600 1462 1825 6344 5000 0001 - darowizna na cele statutowe
Wzmocnienie

Podpowiadamy jak wspierać osoby LGBT+

Przekazujemy granty na działania

Uczymy jak wprowadzać zmianę

Lokalność

Działamy w całym kraju

Wspieramy lokalne wspólnoty

Doceniamy to, co bliskie i sąsiedzkie

Solidarność

Rozkręcamy filantropię

Pielęgnujemy więzi w społeczności

Budujemy sieci wsparcia

Na co dajemy pieniądze?

Możecie zgłosić takie działania, jakie wam się marzą. Ufamy, że wiecie najlepiej, co jest potrzebne waszej społeczności.
Jeżeli brakuje wam jednak pomysłu, podpowiadamy co można zrobić.

Uczymy (się)
Uczymy (się)

Dostar­cza­nie rze­tel­nej wie­dzy o oso­bach LGBT+ jest nie­zwy­kle ważne, zwłasz­cza teraz. Cza­sem wystar­czy opo­wie­dze­nie, że homo- czy bisek­su­al­ność to nor­malne warianty sek­su­al­no­ści czło­wieka, a związki, które two­rzymy są tak samo skom­pli­ko­wane, jak w świe­cie hetero 😉 Sen­sowna wie­dza przyda się oso­bom LGBT+, które dopiero odkry­wają swoją toż­sa­mość i orien­ta­cję, zwłasz­cza nasto­lat­kom.

Co może­cie zro­bić? Żywą biblio­tekę, lek­cję dla mło­dzieży, szko­le­nie lub warsz­tat.

Budowanie wspólnoty
Budowanie wspólnoty

Osa­mot­nie­nie, myśle­nie „jestem jedyną taką osobą na świe­cie”, lęk o przy­szłość. To rze­czy­wi­stość wielu osób LGBT+ w Pol­sce. Bycie razem, roz­mowa, dzie­le­nie się doświad­cze­niem poma­gają budo­wać nasze małe wspól­noty, które pod­trzy­mują na duchu, a nie­rzadko chro­nią przed naj­gor­szym. Cza­sem wystar­czy po pro­stu spo­tkać się i poga­dać, obej­rzeć razem film, pójść na imprezę czy poje­chać na marsz do sąsied­niego mia­sta.

Co może­cie zro­bić? Spo­tka­nie spo­łecz­no­ściowe, grupę wspar­cia, imprezę z oka­zji Dnia Coming Outu.

Pomoc w trudnych sytuacjach
Pomoc w trudnych sytuacjach

W sytu­acjach kry­zy­so­wych trzeba szybko inter­we­nio­wać, w innych sytu­acjach pomoc może pole­gać na wspie­ra­niu w roz­woju, akcep­to­wa­niu sie­bie. My, osoby LGBT+, doświad­czamy prze­mocy rówie­śni­czej, jeste­śmy wyrzu­cane z domów, wyklu­czane z rodzin. Jeste­śmy ata­ko­wa­ni/e na ulicy za trzy­ma­nie za rękę uko­cha­nej osoby lub z powodu naszej ekspresji płciowej. Czę­sto samo­dziel­nie nie da się z tym wszyst­kim sobie pora­dzić. Potrzebne jest wspar­cie.

Co może­cie zro­bić? Zapew­nić pomoc psy­cho­lo­giczną, prawną i socjalną, grupy wspar­cia, inter­wen­cje kry­zy­sowe.

Akcje w przestrzeni
Akcje w przestrzeni

Jest nas w Pol­sce 2 miliony, jed­nak trudno powie­dzieć, że otwar­cie funk­cjo­nu­jemy w prze­strzeni publicz­nej. Niek­tó­rzy wie­rzą, że skoro nas nie widać, to zna­czy, że nas nie ma. Z badań wiemy, że nasza widocz­ność zwięk­sza akcep­ta­cję u więk­szo­ści. Prze­my­ślane i dobrze zapla­no­wane dzia­ła­nia w prze­strzeni publicz­nej mogą stać się bodź­cem do reflek­sji i narzę­dziem zmiany spo­łecz­nej.

Co może­cie zro­bić? Zorganizować marsz rów­no­ści, akcję arty­styczną, hap­pe­ning.

Wzmacnianie grup i liderów
Wzmacnianie grup i liderów

Aby dłu­go­ter­mi­nowo i sku­tecz­nie dzia­łać dla spo­łecz­no­ści osób LGBT+ musimy zdo­by­wać nowe kom­pe­ten­cje i uczyć się współ­pracy. Musimy wzmac­niać komu­ni­ka­cję, fun­dra­ising, czy myśle­nie stra­te­giczne. Przy tym wszyst­kim nie możemy zapo­mnieć o sobie i swo­jej gru­pie. Musimy umieć zadbać o wła­sny dobro­stan.

Co może­cie zro­bić? Zorganizować spe­cja­li­styczne szko­le­nie, pracę nad stra­te­gią, warsz­tat o zrów­no­wa­żo­nym akty­wi­zmie

Jak zdobyć granty?

1

Rozejrzyjcie się wokół i sprawdźcie, czego Wam potrzeba.

2

Chcecie skonsultować pomysł? Napiszcie do nas: [email protected] lub na Messengerze.

3

Wypełnijcie formularz i zgłoście swój projekt w konkursie.

4

Oceńcie projekty złożone przez inne grupy.

5

Zgarnijcie grant lub wystartujcie ponownie.

Działaj dla odmiany!

„Co mie­siąc wspie­ram Fun­dusz daro­wi­zną, bo jako war­sza­wiak rozu­miem, jak ważne jest prze­by­wa­nie wśród osób myślą­cych i czu­ją­cych podob­nie. Pocho­dzę z Tar­nowa i wiem, że spo­łecz­no­ści lokalne rów­nież mogą być akcep­tu­jące, otwarte i soli­darne. Potrze­bują jed­nak finan­so­wego i spo­łecz­nego wspar­cia”.

Kuba Piwowar, regularny darczyńca

Wspierają nas

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024