Oprócz jednorazowej darowizny jest wiele innych
sposobów, aby działać dla Odmiany.

Zrób zbiórkę

Zbli­żają się twoje uro­dziny? Pla­nu­jesz imprezę? Zbliża się ważna dla cie­bie rocz­nica? Zor­ga­ni­zuj zbiórkę dla Odmiany! Sko­rzy­staj z goto­wej apli­ka­cji na Face­bo­oku, zbierz pie­nią­dze do puszki lub dodaj naklejkę z dat­kiem do swo­jej rela­cji na Insta­gra­mie, aby umoż­li­wić użyt­kow­ni­kom prze­ka­zy­wa­nie dat­ków.

Wspieraj co miesiąc

Dołącz do ruchu osób dzia­łających dla Odmiany. Ustaw regu­larną daro­wi­znę w swoim banku i wspie­raj nas co mie­siąc. Dzięki tobie będziemy prze­ka­zy­wać coraz wię­cej gran­tów i to kilka razy w roku. Dla Odmiany regu­lar­nie dzia­łają już 84 osoby! Zostań naszym 85 dar­czyńcą!

Ufunduj grant

Chcesz ufun­do­wać cały grant? Prze­każ dla Odmiany 4900 zł w for­mie daro­wi­zny celo­wej! Możesz to zro­bić samo­dziel­nie lub skrzyk­nąć grupę przy­ja­ciół, zna­jo­mych z pracy, czy osób z two­jej rodziny. Koniecz­nie daj nam znać jaka ini­cja­tywa jest dla cie­bie war­to­ściowa, na czym ci zależy. Połą­czymy cię z grupą, która dzięki two­jej filan­tro­pii pomoże oso­bom LGBT+ w swo­jej spo­łecz­no­ści.

 

Napisz do nas na: fun­du­je­@dla­od­miany.org.pl

Wspieraj z firmą

Pra­cu­jesz w dużej kor­po­ra­cji? Czy wiesz, że wiele firm korzy­sta ze spe­cjal­nych plat­form do wspie­ra­nia filan­tro­pii swo­ich pra­cow­ni­ków? Pra­co­dawca może podwoić wyso­kość two­jej daro­wi­zny prze­ka­za­nej Fun­du­szowi. Musisz tylko dać mu znać, że nas wspie­rasz. Sprawdź czy twoja firma korzy­sta z takiej plat­formy. Znaj­dziesz nas na Bene­vity, a wkrótce rów­nież na innych plat­for­mach.

Masz własny pomysł na wsparcie? Napisz do nas:
[email protected]

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024