Trwa piąta edycja „Grantów dla Odmiany”
Czekamy na Wasze pomysły do 29 lutego 2024 roku!

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, napisz do nas na [email protected] lub umów się na konsultację

Kogo szukamy? Na czym nam zależy?

O granty do 5500 zł mogą starać się grupy nieformalne, kolektywy i organizacje

Czas realizacji działań to aż 9 miesięcy - od 25 kwietnia do końca grudnia

W tej przyjmujemy pomysły z całej Polski i mamy dla Was aż 15 grantów

Jak wygląda proces przyznawania grantów?

Chcecie zgłosić swój pomysł na działania na rzecz osób LGBT+ i dostać grant z Funduszu dla Odmiany? Sprawdźcie, co trzeba zrobić!

1. SPRAWDŻCIE POTRZEBY
Przede wszystkim dobrze rozejrzyjcie się wokół i sprawdźcie czego potrzeba lokalnej społeczności LGBT+!

Rozwiń >

Jaka jest spo­łecz­ność osób LGBT+ w waszej oko­licy? Czy jako grupa spo­ty­ka­cie się regu­lar­nie, czy może prze­ciw­nie, jak dotąd nie było wspól­nych spo­tkań, tak naprawdę się nie zna­cie? Kto wam sprzyja? Kto mógłby was wes­przeć w dzia­ła­niu? Co może­cie zro­bić, żeby popra­wiać sytu­ację i akcep­ta­cję dla osób LGBT+ w waszej miej­sco­wo­ści?

Krótko mówiąc, we wnio­sku pytamy o spe­cy­fikę waszej spo­łecz­no­ści, oto­cze­nia i poten­cjal­nych sojusz­ni­ków. Pamię­taj­cie, że szcze­gól­nie zależy nam na pomy­słach słu­żą­cych roz­wo­jowi i wzmac­nia­niu wspól­not lokal­nych. Wspól­not świa­do­mych i czer­pią­cych ze swo­jej róż­no­rod­no­ści.

2. POMYSŁY I INSPIRACJE
Wie­rzymy, że wie­cie naj­le­piej, co jest wam potrzebne. Być może jed­nak czu­je­cie, że przy­da­łyby się sen­sowne pod­po­wie­dzi?

Rozwiń >

To szcze­gól­nie ważne, jeżeli jako grupa nie macie doświad­czeń dzia­ła­nia wokół tema­tów waż­nych dla osób LGBT+. Nie­za­leż­nie czy nale­ży­cie do naszej spo­łecz­no­ści, czy po pro­stu jej kibi­cu­je­cie. Jeżeli potrze­bu­je­cie inspi­ra­cji zjedź­cie na dół strony i sprawdź­cie nasze pod­po­wie­dzi. Jeżeli macie wąt­pli­wo­ści czy wasz pomysł jest dobry, chęt­nie pod­po­wiemy korzy­sta­jąc ze swo­jego doświad­cze­nia. Pisz­cie: [email protected]

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU
Zapra­szamy do wypeł­nie­nia i zło­że­nia wnio­sku. Sta­ra­ły­śmy się, żeby był krótki i pro­sty.

Rozwiń >

Inte­re­suje nas pięć kwe­stii:

1. Kim jeste­ście?
2. Jakie jest wasze oto­cze­nie?
3. O co wam cho­dzi, jaka jest wasza wizja zmiany?
4. Jakie kon­kretne dzia­ła­nia chce­cie sfi­nan­so­wać z grantu?
5. Jakich trud­no­ści i pro­ble­mów spo­dzie­wa­cie się w trak­cie w reali­za­cji dzia­ła­nia?

Ostatni punkt jest szcze­gól­nie ważny. Chcemy mieć pew­ność, że wasza grupa będzie bez­pieczna, a my – w razie koniecz­no­ści – będziemy w sta­nie wam pomóc.

Fun­dusz dla Odmiany to nie tylko granty. Chcemy was wspie­rać ofe­ru­jąc szko­le­nia i kon­sul­ta­cje. Na przy­kład, jeżeli wasz pomysł doty­czy spo­tka­nia osoby LGBT+ z waszą spo­łecz­no­ścią lub warsz­tatu o rów­no­ści i róż­no­rod­no­ści osób LGBT+, chęt­nie was weprzemy. Przy Fun­du­szu działa grupa mobil­nych tre­ne­rów i tre­ne­rek, któ­rzy mogą stać się czę­ścią waszego pro­jektu. I to my zapła­cimy za ich pracę!

4. OCENA WNIOSKÓW
Wszyst­kie wnio­ski wery­fi­ku­jemy pod wzglę­dem for­mal­nym. Spraw­dzamy czy fak­tycz­nie doty­czą osób LGBT+, czy nie są zło­żone przez osoby indy­wi­du­alne, a także czy pomysł przez was zgło­szony jest zgodny z naszymi war­to­ściami.

Rozwiń >

Na tej pod­sta­wie two­rzymy listę wnio­sków, które prze­ka­zu­jemy do decy­zji spo­łecz­no­ści poten­cjal­nych gran­to­bior­ców. Tak, to wy sami oce­ni­cie wnio­ski, które zostały do nas prze­słane! Jak?

1. Wnio­ski dzie­limy na kilka koszy­ków. Uży­wamy do tego metody loso­wej.
2. Wasz wnio­sek prze­sy­łamy do oceny innym gru­pom i orga­ni­za­cjom, które zgło­siły się do kon­kursu i prze­szły ocenę for­malną.
3. Was zaś pro­simy o ocenę ich pomy­słów. Instruk­cję przy­dzie­la­nia punk­tów prze­sy­łamy wam wraz z wnio­skami innych grup.

Na pod­sta­wie ocen zebra­nych ze wszyst­kich koszy­ków two­rzymy jedną wspólną listę.

Prze­wi­du­jemy, że granty otrzyma ok. ośmiu naj­le­piej oce­nio­nych ini­cja­tyw. I tu wkra­cza nasz panel społecznościowy. Prze­glą­da listę i spraw­dza w jakim stop­niu wasze wybory odzwier­cie­dlają prio­ry­tety Funduszu. Czy wybrane do finan­so­wa­nia ini­cja­tywy:

1. dzia­łają na wsi lub w małych mia­stach, a jeżeli działają w dużych miastach, to na poziomie osiedla lub dzielnicy.
2. dzia­łają w miej­sco­wo­ściach, gdzie do tej pory nie było żad­nych dzia­łań skie­ro­wa­nych do osób LGBT+.
3. działają na rzecz osób: niebinarnych, transpłciowych, interpłciowych, queerowych, lub innej grupy wewnątrz społeczności osób LGBT+ wymagającej szczególnego wsparcia, pomocy lub ochrony,
4. skupiają się na tej części społeczności osób nieheteronormatywnych, które doświadczają dyskryminacji krzyżowej, np. osoby LGBT+ z niepełnosprawnościami, nieheternormatywne kobiety mieszkające na wsi i w małych miejscowościach, itd.

Jeżeli wasze wybory nie pokryją się z naszym prio­ry­te­tami, a ini­cja­tywy, które są z nimi zgodne znajdą się na liście ran­kin­go­wej nieco niżej, wtedy nasz panel społecznościowy wybie­rz dodatkowe ini­cja­tywy, które otrzymają grant.

Nie­za­leż­nie od tego czy uda wam się zdo­być dofi­nan­so­wa­nie, prze­ślemy wam krótką infor­ma­cję zwrotną od grup, które oce­niały Wasze zgło­sze­nie. Wie­rzymy, że znajdą się tam ważne wska­zówki, które albo pomogą Wam apli­ko­wać z powo­dze­niem w kolej­nej edy­cji albo będą cen­nym wspar­ciem przy reali­za­cji grantu.

5. PODPISANIE UMOWY
Z nagro­dzo­nymi ini­cja­ty­wami pod­pi­su­jemy szybko umowę i prze­le­wamy wam pie­nią­dze na konto.

Rozwiń >

Dosta­nie­cie też od nas krótką instruk­cję, jak spraw­nie zarzą­dzać gran­tem oraz jak go roz­li­czyć. Nie będziemy ocze­ki­wać od was żad­nych doku­men­tów finan­so­wych oraz szcze­gó­ło­wego roz­li­cze­nia. Wystar­czy nam pro­ste zesta­wie­nie wydat­ków wraz z kwo­tami. Naj­bar­dziej zaś zależy nam na pozna­niu waszych reflek­sji na temat reali­za­cji pomy­słu.

Pod­czas reali­za­cji pro­jektu na pewno będziemy chciały was odwie­dzić. Poro­zma­wiać, zro­bić parę zdjęć, może nakrę­cić film? Przez cały czas może­cie też liczyć na pomoc naszą oraz naszej grupy tre­ner­skiej. Szy­ku­jemy też dla was super warsz­taty!

Na co dajemy pieniądze?

Możecie zgłosić takie działania, jakie wam się marzą. Ufamy, że wiecie najlepiej, co jest potrzebne waszej społeczności.
Jeżeli brakuje wam jednak pomysłu, podpowiadamy co można zrobić.

Uczymy (się)
Uczymy (się)

Dostar­cza­nie rze­tel­nej wie­dzy o oso­bach LGBT+ jest nie­zwy­kle ważne, zwłasz­cza teraz. Cza­sem wystar­czy opo­wie­dze­nie, że homo- czy bisek­su­al­ność to nor­malne warianty sek­su­al­no­ści czło­wieka, a związki, które two­rzymy są tak samo skom­pli­ko­wane, jak w świe­cie hetero 😉 Sen­sowna wie­dza przyda się oso­bom LGBT+, które dopiero odkry­wają swoją toż­sa­mość i orien­ta­cję, zwłasz­cza nasto­lat­kom.

Co może­cie zro­bić? Żywą biblio­tekę, lek­cję dla mło­dzieży, szko­le­nie lub warsz­tat.

Budowanie wspólnoty
Budowanie wspólnoty

Osa­mot­nie­nie, myśle­nie „jestem jedyną taką osobą na świe­cie”, lęk o przy­szłość. To rze­czy­wi­stość wielu osób LGBT+ w Pol­sce. Bycie razem, roz­mowa, dzie­le­nie się doświad­cze­niem poma­gają budo­wać nasze małe wspól­noty, które pod­trzy­mują na duchu, a nie­rzadko chro­nią przed naj­gor­szym. Cza­sem wystar­czy po pro­stu spo­tkać się i poga­dać, obej­rzeć razem film, pójść na imprezę czy poje­chać na marsz do sąsied­niego mia­sta.

Co może­cie zro­bić? Spo­tka­nie spo­łecz­no­ściowe, grupę wspar­cia, imprezę z oka­zji Dnia Coming Outu.

Pomoc w trudnych sytuacjach
Pomoc w trudnych sytuacjach

W sytu­acjach kry­zy­so­wych trzeba szybko inter­we­nio­wać, w innych sytu­acjach pomoc może pole­gać na wspie­ra­niu w roz­woju, akcep­to­wa­niu sie­bie. My, osoby LGBT+, doświad­czamy prze­mocy rówie­śni­czej, jeste­śmy wyrzu­cane z domów, wyklu­czane z rodzin. Jeste­śmy ata­ko­wa­ni/e na ulicy za trzy­ma­nie za rękę uko­cha­nej osoby lub z powodu naszej ekspresji płciowej. Czę­sto samo­dziel­nie nie da się z tym wszyst­kim sobie pora­dzić. Potrzebne jest wspar­cie.

Co może­cie zro­bić? Zapew­nić pomoc psy­cho­lo­giczną, prawną i socjalną, grupy wspar­cia, inter­wen­cje kry­zy­sowe.

Akcje w przestrzeni
Akcje w przestrzeni

Jest nas w Pol­sce 2 miliony, jed­nak trudno powie­dzieć, że otwar­cie funk­cjo­nu­jemy w prze­strzeni publicz­nej. Niek­tó­rzy wie­rzą, że skoro nas nie widać, to zna­czy, że nas nie ma. Z badań wiemy, że nasza widocz­ność zwięk­sza akcep­ta­cję u więk­szo­ści. Prze­my­ślane i dobrze zapla­no­wane dzia­ła­nia w prze­strzeni publicz­nej mogą stać się bodź­cem do reflek­sji i narzę­dziem zmiany spo­łecz­nej.

Co może­cie zro­bić? Zorganizować marsz rów­no­ści, akcję arty­styczną, hap­pe­ning.

Wzmacnianie grup i liderów
Wzmacnianie grup i liderów

Aby dłu­go­ter­mi­nowo i sku­tecz­nie dzia­łać dla spo­łecz­no­ści osób LGBT+ musimy zdo­by­wać nowe kom­pe­ten­cje i uczyć się współ­pracy. Musimy wzmac­niać komu­ni­ka­cję, fun­dra­ising, czy myśle­nie stra­te­giczne. Przy tym wszyst­kim nie możemy zapo­mnieć o sobie i swo­jej gru­pie. Musimy umieć zadbać o wła­sny dobro­stan.

Co może­cie zro­bić? Zorganizować spe­cja­li­styczne szko­le­nie, pracę nad stra­te­gią, warsz­tat o zrów­no­wa­żo­nym akty­wi­zmie

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024