Wierzymy, że do zmiany w lokalnych wspólnotach oprócz odwagi i entuzjazmu potrzebne są pieniądze i wsparcie.

O Funduszu

HISTORIA

Zaczęło się od spo­tka­nia Alek­san­dry Muziń­skiej z nauczy­ciel­kami z Oświę­ci­mia i oko­lic. Uczest­niczki zapy­tały, dla­czego dzia­ła­cze­/ki LGBT+ z dużych orga­ni­za­cji tak rzadko odwie­dzają mniej­sze mia­sta i opo­wia­dają o życiu osób LGBT+ w Pol­sce? Skąd czer­pać wie­dzę, skoro w mniej­szych miej­sco­wo­ściach trud­niej jest mówić o sobie otwar­cie, dzia­łać i pro­wa­dzić tęczową edu­ka­cję? Od tego spo­tka­nia i kolej­nych roz­mów z lider (k.) ami lokal­nymi z Ryb­nika, Hru­bie­szowa czy Kielc wyklu­wał się pomysł na fun­dusz wspie­ra­jący lokalne dzia­ła­nia na rzecz osób LGBT+. Mie­siąc póź­niej, 19 czerwca 2019 roku ofi­cjal­nie powstał Fun­dusz dla Odmiany.

MISJA I CEL

Marzymy o tym, aby w każ­dej spo­łecz­no­ści w Pol­sce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u sie­bie. W końcu.

  1. Wzmac­niamy osoby i grupy, które chcą two­rzyć otwarte spo­łecz­no­ści, prze­ka­zu­jemy mini granty, pod­po­wia­damy, jak mądrze wspie­rać, uła­twiamy dzia­ła­nie.
  2. Mobi­li­zu­jemy sojusz­ni­ków do dzia­ła­nia i odważ­nego wspie­ra­nia osób LGBT+.
  3. Budu­jemy spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych ważne jest two­rze­nie lokal­nych i oddol­nych dzia­łań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi mia­stami.

Wie­rzymy, że odmiana naszego kraju jest moż­liwa dzięki pracy w małych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsi, bo wła­śnie tam mieszka więk­szość Polek i Pola­ków. Pie­nią­dze na rów­no­ściowe dzia­ła­nia rzadko tam tra­fiają, dla­tego nasz Fun­dusz dostar­cza orga­ni­za­cjom i gru­pom nie­for­mal­nym, które dzia­łają lub chcą zacząć dzia­łać na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+, pie­nię­dzy, wie­dzy i wspar­cia.

METODA

Zain­spi­ro­wane podej­ściem Fun­duszu Femi­ni­stycz­nego, granty przy­zna­jemy w for­mule par­ty­cy­pa­cyj­nej. Ozna­cza to, że decy­zje o przy­zna­niu gran­tów podej­mu­jemy wspól­nie z orga­ni­za­cjami i gru­pami, które zgło­siły swoje pro­jekty. Ważna jest dla nas przej­rzy­stość pro­cesu i oka­zja do wza­jem­nego ucze­nia się, inspi­ro­wa­nia, pozna­wa­nia sie­bie i swo­ich per­spek­tyw. Ufamy, że sami wie­cie naj­le­piej, jakie dzia­ła­nia są naj­bar­dziej potrzebne. Widzimy w tej meto­dzie wielką szansę do zawią­zy­wa­nia się wspól­not i budo­wa­nia spo­łecz­no­ści.

Fundatorki

Aleksandra Muzińska

Jestem les­bijką, dumną człon­ki­nią spo­łecz­no­ści LGBT+. W ostat­nich latach anga­żo­wa­łam się w kam­pa­nię na rzecz rów­no­ści mał­żeń­skiej, będąc człon­ki­nią zarządu i współ­prze­wod­ni­czącą Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie Wyklu­cza.

Jako war­sza­wianka wycho­wana w przy­ja­znym i akcep­tu­ją­cym oto­cze­niu korzy­stam z pew­nego zestawu przy­wi­le­jów. Co prawda nie mogę wziąć ślubu z moją part­nerką. Mam też silne poczu­cie, że nasza miłość i wza­jemne zobo­wią­za­nie nie są widziane przez spo­łe­czeń­stwo. Jed­nak wspól­nota rodzinna, przy­ja­ciel­ska i sąsiedzka robi wiele, aby chro­nić mnie przed homo­fo­bią każ­dego dnia.

Lata akty­wi­zmu i spo­tkań z naszą spo­łecz­no­ścią uświa­do­miły mi, że my, osoby LGBT+, funk­cjo­nu­jemy w róż­nych warun­kach i dążymy do zmiany czę­sto w bar­dzo róż­nych od sie­bie wspól­no­tach. Jestem pełna podziwu dla wszyst­kich osób, które bez względu na oso­bi­stą – cza­sem bar­dzo trudną – sytu­ację, z odwagą i entu­zja­zmem anga­żują się w pracę na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Wiem, że w tej pracy bra­kuje wam czę­sto pie­nię­dzy i wspar­cia. Nasz Fun­dusz to zmieni.

Aleksandra Muzińska

Jestem les­bijką, dumną człon­ki­nią spo­łecz­no­ści LGBT+. W ostat­nich latach anga­żo­wa­łam się w kam­pa­nię na rzecz rów­no­ści mał­żeń­skiej, będąc człon­ki­nią zarządu i współ­prze­wod­ni­czącą Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie Wyklu­cza.

Jako war­sza­wianka wycho­wana w przy­ja­znym i akcep­tu­ją­cym oto­cze­niu korzy­stam z pew­nego zestawu przy­wi­le­jów. Co prawda nie mogę wziąć ślubu z moją part­nerką. Mam też silne poczu­cie, że nasza miłość i wza­jemne zobo­wią­za­nie nie są widziane przez spo­łe­czeń­stwo. Jed­nak wspól­nota rodzinna, przy­ja­ciel­ska i sąsiedzka robi wiele, aby chro­nić mnie przed homo­fo­bią każ­dego dnia.

Lata akty­wi­zmu i spo­tkań z naszą spo­łecz­no­ścią uświa­do­miły mi, że my, osoby LGBT+, funk­cjo­nu­jemy w róż­nych warun­kach i dążymy do zmiany czę­sto w bar­dzo róż­nych od sie­bie wspól­no­tach. Jestem pełna podziwu dla wszyst­kich osób, które bez względu na oso­bi­stą – cza­sem bar­dzo trudną – sytu­ację, z odwagą i entu­zja­zmem anga­żują się w pracę na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Wiem, że w tej pracy bra­kuje wam czę­sto pie­nię­dzy i wspar­cia. Nasz Fun­dusz to zmieni.

Małgorzata Maciejewska

Jestem badaczką, les­bijką, pocho­dzę z War­szawy i tutaj miesz­kam. Jestem człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie wyklu­cza, z któ­rym roz­po­czę­łam akty­wizm na rzecz osób LGBT+.

Chcia­ła­bym czuć się swo­bod­nie nie tylko w dużym mie­ście, ale w każ­dym miej­scu Pol­ski, móc trzy­mać swoją part­nerkę za rękę, nie kal­ku­lo­wać, czy to na pewno bez­pieczne. Ist­nieje wiele dróg i spo­so­bów, żeby­śmy my, osoby LGBT+, mogły czuć się dumne, bez­pieczne, dobrze u sie­bie. Moim marze­niem jest stwo­rze­nie warun­ków do budo­wa­nia soli­dar­nej wspól­noty, która wspiera róż­no­rod­ność i różne potrzeby lokal­nych spo­łecz­no­ści.

Z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia pracy z lokal­nymi ini­cja­ty­wami, wynika że wymogi wielu kon­kur­sów gran­to­wych utrud­niają mniej­szym orga­ni­za­cjom reali­za­cję pomy­słów, które są naj­bar­dziej potrzebne w ich spo­łecz­no­ściach. Chcia­ła­bym, żeby Fun­dusz dla Odmiany wzmac­niał wasze orga­ni­za­cje w reali­zo­wa­niu tego, co jest dla was ważne.

Małgorzata Maciejewska

Jestem badaczką, les­bijką, pocho­dzę z War­szawy i tutaj miesz­kam. Jestem człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie wyklu­cza, z któ­rym roz­po­czę­łam akty­wizm na rzecz osób LGBT+.

Chcia­ła­bym czuć się swo­bod­nie nie tylko w dużym mie­ście, ale w każ­dym miej­scu Pol­ski, móc trzy­mać swoją part­nerkę za rękę, nie kal­ku­lo­wać, czy to na pewno bez­pieczne. Ist­nieje wiele dróg i spo­so­bów, żeby­śmy my, osoby LGBT+, mogły czuć się dumne, bez­pieczne, dobrze u sie­bie. Moim marze­niem jest stwo­rze­nie warun­ków do budo­wa­nia soli­dar­nej wspól­noty, która wspiera róż­no­rod­ność i różne potrzeby lokal­nych spo­łecz­no­ści.

Z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia pracy z lokal­nymi ini­cja­ty­wami, wynika że wymogi wielu kon­kur­sów gran­to­wych utrud­niają mniej­szym orga­ni­za­cjom reali­za­cję pomy­słów, które są naj­bar­dziej potrzebne w ich spo­łecz­no­ściach. Chcia­ła­bym, żeby Fun­dusz dla Odmiany wzmac­niał wasze orga­ni­za­cje w reali­zo­wa­niu tego, co jest dla was ważne.

Zespół

Kasia Zaniewska

Jestem badaczką użytkowniczek i użytkowników od 15 lat, ostatnio także projektantką usług dla nich. Jestem „gumowym uchem” Funduszu – słucham o potrzebach, prowadzę badania i korzystam z ich wyników. W wolnym czasie oglądam dokumenty o morderstwach, chodzę na protesty i matkuję młodemu feminiście.

Klara Gubera

Z wykształcenia jestem psycholożką, ukończyłam specjalizację trenerską. Uwielbiam działanie z innymi, podróże, wszelkie formy turystyki, ale tak naprawdę moje pasje i zajawki zmieniają się jak wiatr zawieje! W Funduszu będę łączyć ze sobą Odmieniaczki i Odmieniaczy, marzy mi się tęczowa sieć wsparcia i akceptacji oplatająca całą Polskę.

Jakub Adamczyk

Jestem osobą queerową. Dzia­łam w oddol­nej ini­cja­ty­wie Sio­strzeń­stwo Her­sto­ryczne. Skoń­czy­łem kul­tu­ro­znaw­stwo, obec­nie piszę pracę magi­ster­ską. Inte­re­suję się teatrem, dzia­ła­niami per­for­ma­tyw­nymi i ramo­wa­niem języka. W Fun­du­szu odpo­wia­dam za komu­ni­ka­cję.

Grzegorz Stefaniak

Jestem gejem. Uro­dzi­łem się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, dzia­łam w Bia­łym­stoku w rów­no­ścio­wej orga­ni­za­cji – 9dwu­na­stych. Koor­dy­nuję pro­jekty spo­łeczne, anty­dy­skry­mi­na­cyjne, gen­de­rowe, pra­cuję edu­ka­cyj­nie z mło­dzieżą i oso­bami doro­słymi. W Fun­du­szu opo­wia­dam za orga­ni­za­cję kon­kur­sów gran­to­wych.

Maja Branka

Tre­nerka i psy­cho­te­ra­peutka. Na sali szko­le­nio­wej i w gabi­ne­cie tera­peu­tycz­nym szuka słów i języka opo­wie­ści, który dotrze do odbiorcy i wywoła zmianę. Two­rzy stra­te­gie komu­ni­ka­cji z orga­ni­za­cjami. W Fun­du­szu wymy­śla nie­sza­blo­nowe dzia­ła­nia, skraca tek­sty i powta­rza pyta­nia: po co, do kogo, jak to powie­dzieć pro­ściej?

Ola Perczyńska

W Fun­du­szu ogar­nia zbie­ra­nie fun­du­szy od dar­czyń­ców insty­tu­cjo­nal­nych. Pra­cow­nica pomocy mię­dzy­na­ro­do­wej. W Nepalu zało­żyła Her Turn – pro­gram dla dziew­czyn, który dziś jest lokal­nym NGOsem. Zaj­muje się pra­wami kobiet i dziew­czyn oraz prze­ciw­dzia­ła­niem prze­mocy. Wście­kła femi­nistka, w wol­nych chwi­lach lubi oba­lać patriar­chat.

Grupa Doradcza

Zależy nam na nale­ży­tej repre­zen­ta­cji spo­łecz­no­ści, która korzy­sta z gran­tów. Dla­tego do współ­pracy zapro­si­ły­śmy osoby doświad­czone w orga­ni­zo­wa­niu lokal­nych spo­łecz­no­ści, akty­wi­zmie na rzecz osób LGBT+ i prze­ka­zy­wa­niu gran­tów. Grupa Dorad­cza jest dla nas wspar­ciem w wyzna­cza­niu prio­ry­te­tów do finan­so­wa­nia oraz stra­te­gicz­nej reflek­sji nad dal­szym roz­wo­jem Fun­du­szu. Ponadto, jeżeli w pro­ce­sie przy­zna­wa­nia gran­tów decy­zje spo­łecz­no­ści nie pokryją się z naszymi prio­ry­te­tami, a ini­cja­tywy, które są z nimi zgodne znajdą się na liście ran­kin­go­wej pro­jek­tów nieco niżej, wtedy my – wspól­nie z Grupą – decy­du­jemy, któ­rym ini­cja­ty­wom przy­znać dodat­kowe granty.

Marta Rawłuszko

Socjo­lożka, femi­nistka, pocho­dzi z Byd­gosz­czy, w kate­go­riach sztyw­nych toż­sa­mo­ści naj­bli­żej jej do les­bijki. Pra­cuje w Fun­du­szu Femi­ni­stycz­nym i na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Autorka książki „Femi­nistki we współ­pracy z pań­stwem” o tym, czy współ­praca z insty­tu­cjami publicz­nymi może mieć eman­cy­pa­cyjny sens.

Kuba Wiśniowski

Nie­bi­narny akty­wi­sta zamiesz­kały w War­sza­wie, w sercu na­dal pozna­niak, były dzia­łacz Grupy Sto­ne­wall. Ini­cja­tor akcji Święta bez Dys­fo­rii wspie­ra­ją­cej mate­rial­nie osoby trans­mę­skie, czło­nek sam­bo­wej grupy Ryt­mów Oporu, doda­ją­cej otu­chy na mar­szach rów­no­ści, zwią­zany z inter­sek­cjo­nal­nym kolek­ty­wem Obóz dla Kli­matu.

dr Anna Strzałkowska

Z uro­dze­nia gdańsz­czanka, nauczy­cielka aka­de­micka na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, prze­wod­ni­cząca Gdań­skiej Rady ds. Rów­nego Trak­to­wa­nia, zało­ży­cielka Tole­rado. Razem z żoną Martą Abra­mo­wicz mieszka w Gdań­sku, mają jed­nego syna i kota Szur­szaka.

Kuba Piwowar

Jestem war­sza­wia­ni­nem, ale pocho­dzę z Tar­nowa. Stu­dio­wa­łem socjo­lo­gię, pra­cuję w Google jako ana­li­tyk. Uwiel­biam Pol­skę i wie­rzę w naszą goto­wość do otwar­to­ści i dobra. Razem z narze­czo­nym cze­kamy na dzień, w któ­rym weź­miemy ślub w naszym kraju.

Anna Adamowicz

Pozna­nianka z uro­dze­nia i wyboru. Ukoń­czyła huma­ni­styczne kie­runki: filo­lo­gia pol­ska i filo­zo­fia, ale pra­cuje w IT, zarzą­dza­jąc pro­jek­tami i pro­duk­tami. Działa na rzecz osób LGBT+ w poznań­skiej Gru­pie Sto­ne­wall, gdzie współ­two­rzy zarząd orga­ni­za­cji oraz stwo­rzyła grupę zaj­mu­jącą się sze­roko pojętą edu­ka­cją rów­no­ściową.

Kuba Gawron

Miesz­kam w Rze­szo­wie, w któ­rym wspó­łor­ga­ni­zo­wa­łem dwa mar­sze rów­no­ści. Jestem także wspó­łau­to­rem Atlasu Nie­na­wi­ści, w któ­rym notu­jemy urzę­dowe wezwa­nia do dys­kry­mi­na­cji osób LGBTQ i ich sojusz­ni­ków. Mój konik to excel i wnio­ski o infor­ma­cję publiczną. Wie­rzę w to, że małe oddolne wspól­noty mogą doko­nać wiel­kich rze­czy.

Magda Dropek

Uro­dzona w Żywcu, mieszka w Kra­ko­wie. Orga­ni­za­torka kra­kow­skiego Mar­szu Rów­no­ści i Festi­walu Queerowy Maj. Dzia­łaczka Fun­da­cji Rów­ność.org.pl, w któ­rej speł­nia swoje marze­nia o dzia­ła­niach LGBT w mniej­szych mia­stach. Zaan­ga­żo­wana w ruch Roberta Bie­dro­nia, współ­pra­cuje z posłem Macie­jem Gdulą. Daje widzial­ność literce B.

Mateusz Sulwiński

Akty­wi­sta, gej. Od 2015 r. zwią­zany z poznań­skim sto­wa­rzy­sze­niem Grupa Sto­ne­wall, któ­rego obec­nie jest pre­ze­sem. Jeden z orga­ni­za­to­rów Poznań Pride Week i Mar­szu Rów­no­ści w Pozna­niu. Współ­twórca Let­niej Aka­de­mii Rów­no­ści. Pocho­dzi z Bła­szek (woj. łódz­kie). Od 10 lat mieszka w Pozna­niu. Rocz­nik 1990.

Magda Rakita

Inter­pł­ciowa kobieta, współ­fun­da­torka Fun­da­cji Inte­rak­cja. Od 2018 r. wraz z KPH buduje sieć wspar­cia dla osób ze zróż­ni­co­wa­nym roz­wo­jem płcio­wym w Pol­sce. Pro­wa­dzi wykłady i warsz­taty. Mieszka wraz ze swoim part­ne­rem w Cam­bridge w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W 2018 roku wspó­łor­ga­ni­zo­wała pierw­szą grupę osób inter­pł­cio­wych w Lon­don Pride.

Grzegorz Stefaniak

Jestem gejem. Uro­dzi­łem się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, dzia­łam w Bia­łym­stoku w rów­no­ścio­wej orga­ni­za­cji – 9dwu­na­stych. Koor­dy­nuję pro­jekty spo­łeczne, anty­dy­skry­mi­na­cyjne, gen­de­rowe, pra­cuję edu­ka­cyj­nie z mło­dzieżą i oso­bami doro­słymi.

Magdalena Pocheć

Pomy­sło­daw­czyni i współ­za­ło­ży­cielka Fun­du­szu Femi­ni­stycz­nego. Z wykształ­ce­nia psy­cho­lożka mię­dzy­kul­tu­rowa, femi­nistka zaan­ga­żo­wana w roz­wój par­ty­cy­pa­cyj­nej filan­tro­pii w Pol­sce (FemFund) i w Euro­pie (Fun­dAc­tion). W prze­szło­ści zwią­zana z FRIDĄ. Wyso­kow­raż­liwa bisek­su­alna queer femme. Pocho­dzi z przedmieść War­szawy.

Fundusz dla Odmiany
ul. Belgijska 14/14
02-511 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2020