Wierzymy, że do zmiany w lokalnych wspólnotach oprócz odwagi i entuzjazmu potrzebne są pieniądze i wsparcie.

O Funduszu

HISTORIA

Zaczęło się od spo­tka­nia Alek­san­dry Muziń­skiej z nauczy­ciel­kami z Oświę­ci­mia i oko­lic. Uczest­niczki zapy­tały, dla­czego dzia­ła­cze­/ki LGBT+ z dużych orga­ni­za­cji tak rzadko odwie­dzają mniej­sze mia­sta i opo­wia­dają o życiu osób LGBT+ w Pol­sce? Skąd czer­pać wie­dzę, skoro w mniej­szych miej­sco­wo­ściach trud­niej jest mówić o sobie otwar­cie, dzia­łać i pro­wa­dzić tęczową edu­ka­cję? Od tego spo­tka­nia i kolej­nych roz­mów z lider (k.) ami lokal­nymi z Ryb­nika, Hru­bie­szowa czy Kielc wyklu­wał się pomysł na fun­dusz wspie­ra­jący lokalne dzia­ła­nia na rzecz osób LGBT+. Mie­siąc póź­niej, 19 czerwca 2019 roku ofi­cjal­nie powstał Fun­dusz dla Odmiany.

MISJA I CEL

Marzymy o tym, aby w każ­dej spo­łecz­no­ści w Pol­sce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u sie­bie. W końcu.

  1. Wzmac­niamy osoby i grupy, które chcą two­rzyć otwarte spo­łecz­no­ści, prze­ka­zu­jemy mini granty, pod­po­wia­damy, jak mądrze wspie­rać, uła­twiamy dzia­ła­nie.
  2. Mobi­li­zu­jemy sojusz­ni­ków do dzia­ła­nia i odważ­nego wspie­ra­nia osób LGBT+.
  3. Budu­jemy spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych ważne jest two­rze­nie lokal­nych i oddol­nych dzia­łań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi mia­stami.

Wie­rzymy, że odmiana naszego kraju jest moż­liwa dzięki pracy w małych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsi, bo wła­śnie tam mieszka więk­szość Polek i Pola­ków. Pie­nią­dze na rów­no­ściowe dzia­ła­nia rzadko tam tra­fiają, dla­tego nasz Fun­dusz dostar­cza orga­ni­za­cjom i gru­pom nie­for­mal­nym, które dzia­łają lub chcą zacząć dzia­łać na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+, pie­nię­dzy, wie­dzy i wspar­cia.

METODA

Zain­spi­ro­wane podej­ściem Fun­duszu Femi­ni­stycz­nego, granty przy­zna­jemy w for­mule par­ty­cy­pa­cyj­nej. Ozna­cza to, że decy­zje o przy­zna­niu gran­tów podej­mu­jemy wspól­nie z orga­ni­za­cjami i gru­pami, które zgło­siły swoje pro­jekty. Ważna jest dla nas przej­rzy­stość pro­cesu i oka­zja do wza­jem­nego ucze­nia się, inspi­ro­wa­nia, pozna­wa­nia sie­bie i swo­ich per­spek­tyw. Ufamy, że sami wie­cie naj­le­piej, jakie dzia­ła­nia są naj­bar­dziej potrzebne. Widzimy w tej meto­dzie wielką szansę do zawią­zy­wa­nia się wspól­not i budo­wa­nia spo­łecz­no­ści.

Fundatorki

Aleksandra Muzińska

ona/jej

Jestem les­bijką, dumną człon­ki­nią spo­łecz­no­ści LGBT+. W ostat­nich latach anga­żo­wa­łam się w kam­pa­nię na rzecz rów­no­ści mał­żeń­skiej, będąc człon­ki­nią zarządu i współ­prze­wod­ni­czącą Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie Wyklu­cza.

Jako war­sza­wianka wycho­wana w przy­ja­znym i akcep­tu­ją­cym oto­cze­niu korzy­stam z pew­nego zestawu przy­wi­le­jów. Co prawda nie mogę wziąć ślubu z moją part­nerką. Mam też silne poczu­cie, że nasza miłość i wza­jemne zobo­wią­za­nie nie są widziane przez spo­łe­czeń­stwo. Jed­nak wspól­nota rodzinna, przy­ja­ciel­ska i sąsiedzka robi wiele, aby chro­nić mnie przed homo­fo­bią każ­dego dnia.

Lata akty­wi­zmu i spo­tkań z naszą spo­łecz­no­ścią uświa­do­miły mi, że my, osoby LGBT+, funk­cjo­nu­jemy w róż­nych warun­kach i dążymy do zmiany czę­sto w bar­dzo róż­nych od sie­bie wspól­no­tach. Jestem pełna podziwu dla wszyst­kich osób, które bez względu na oso­bi­stą – cza­sem bar­dzo trudną – sytu­ację, z odwagą i entu­zja­zmem anga­żują się w pracę na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Wiem, że w tej pracy bra­kuje wam czę­sto pie­nię­dzy i wspar­cia. Nasz Fun­dusz to zmieni.

LinkedIn

Aleksandra Muzińska

ona/jej

Jestem les­bijką, dumną człon­ki­nią spo­łecz­no­ści LGBT+. W ostat­nich latach anga­żo­wa­łam się w kam­pa­nię na rzecz rów­no­ści mał­żeń­skiej, będąc człon­ki­nią zarządu i współ­prze­wod­ni­czącą Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie Wyklu­cza.

Jako war­sza­wianka wycho­wana w przy­ja­znym i akcep­tu­ją­cym oto­cze­niu korzy­stam z pew­nego zestawu przy­wi­le­jów. Co prawda nie mogę wziąć ślubu z moją part­nerką. Mam też silne poczu­cie, że nasza miłość i wza­jemne zobo­wią­za­nie nie są widziane przez spo­łe­czeń­stwo. Jed­nak wspól­nota rodzinna, przy­ja­ciel­ska i sąsiedzka robi wiele, aby chro­nić mnie przed homo­fo­bią każ­dego dnia.

Lata akty­wi­zmu i spo­tkań z naszą spo­łecz­no­ścią uświa­do­miły mi, że my, osoby LGBT+, funk­cjo­nu­jemy w róż­nych warun­kach i dążymy do zmiany czę­sto w bar­dzo róż­nych od sie­bie wspól­no­tach. Jestem pełna podziwu dla wszyst­kich osób, które bez względu na oso­bi­stą – cza­sem bar­dzo trudną – sytu­ację, z odwagą i entu­zja­zmem anga­żują się w pracę na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Wiem, że w tej pracy bra­kuje wam czę­sto pie­nię­dzy i wspar­cia. Nasz Fun­dusz to zmieni.

LinkedIn

Małgorzata Maciejewska

ona/jej

Jestem badaczką, les­bijką, pocho­dzę z War­szawy i tutaj miesz­kam. Jestem człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie wyklu­cza, z któ­rym roz­po­czę­łam akty­wizm na rzecz osób LGBT+.

Chcia­ła­bym czuć się swo­bod­nie nie tylko w dużym mie­ście, ale w każ­dym miej­scu Pol­ski, móc trzy­mać swoją part­nerkę za rękę, nie kal­ku­lo­wać, czy to na pewno bez­pieczne. Ist­nieje wiele dróg i spo­so­bów, żeby­śmy my, osoby LGBT+, mogły czuć się dumne, bez­pieczne, dobrze u sie­bie. Moim marze­niem jest stwo­rze­nie warun­ków do budo­wa­nia soli­dar­nej wspól­noty, która wspiera róż­no­rod­ność i różne potrzeby lokal­nych spo­łecz­no­ści.

Z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia pracy z lokal­nymi ini­cja­ty­wami, wynika że wymogi wielu kon­kur­sów gran­to­wych utrud­niają mniej­szym orga­ni­za­cjom reali­za­cję pomy­słów, które są naj­bar­dziej potrzebne w ich spo­łecz­no­ściach. Chcia­ła­bym, żeby Fun­dusz dla Odmiany wzmac­niał wasze orga­ni­za­cje w reali­zo­wa­niu tego, co jest dla was ważne.

LinkedIn

Małgorzata Maciejewska

ona/jej

Jestem badaczką, les­bijką, pocho­dzę z War­szawy i tutaj miesz­kam. Jestem człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie wyklu­cza, z któ­rym roz­po­czę­łam akty­wizm na rzecz osób LGBT+.

Chcia­ła­bym czuć się swo­bod­nie nie tylko w dużym mie­ście, ale w każ­dym miej­scu Pol­ski, móc trzy­mać swoją part­nerkę za rękę, nie kal­ku­lo­wać, czy to na pewno bez­pieczne. Ist­nieje wiele dróg i spo­so­bów, żeby­śmy my, osoby LGBT+, mogły czuć się dumne, bez­pieczne, dobrze u sie­bie. Moim marze­niem jest stwo­rze­nie warun­ków do budo­wa­nia soli­dar­nej wspól­noty, która wspiera róż­no­rod­ność i różne potrzeby lokal­nych spo­łecz­no­ści.

Z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia pracy z lokal­nymi ini­cja­ty­wami, wynika że wymogi wielu kon­kur­sów gran­to­wych utrud­niają mniej­szym orga­ni­za­cjom reali­za­cję pomy­słów, które są naj­bar­dziej potrzebne w ich spo­łecz­no­ściach. Chcia­ła­bym, żeby Fun­dusz dla Odmiany wzmac­niał wasze orga­ni­za­cje w reali­zo­wa­niu tego, co jest dla was ważne.

LinkedIn

Zespół

Diana Safo

ona/jej, on/jego

Jestem osobą niebinarną. Jestem etnografką po UJ, obecnie na studiach magisterskich z psychologii. Akademicko zajmuję się integracją międzykulturową. Aktywistycznie – wzmacnianiem społeczności osób trans w Polsce. Prywatnie – moimi psami, rodziną z wyboru i poezją. W Funduszu zaś – komunikacją i marketingiem.

LinkedIn

Grzegorz Stefaniak

on/jego

Jestem gejem. Uro­dzi­łem się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, dzia­łam w Bia­łym­stoku w rów­no­ścio­wej orga­ni­za­cji – 9dwu­na­stych. Koor­dy­nuję pro­jekty spo­łeczne, anty­dy­skry­mi­na­cyjne, gen­de­rowe, pra­cuję edu­ka­cyj­nie z mło­dzieżą i oso­bami doro­słymi. W Fun­du­szu opo­wia­dam za orga­ni­za­cję kon­kur­sów gran­to­wych.

LinkedIn

Jakub Adamczyk

on/jego

Jestem osobą queerową. Dzia­łam w oddol­nej ini­cja­ty­wie Sio­strzeń­stwo Her­sto­ryczne. Skoń­czy­łem kul­tu­ro­znaw­stwo i Szkołę Trenerów STOP. Inte­re­suję się teatrem, dzia­ła­niami per­for­ma­tyw­nymi i ramo­wa­niem języka. W Fun­du­szu odpo­wia­dam za budowanie społeczności i rozwój.

LinkedIn

Kasia Zaniewska

ona/jej

Jestem badaczką użytkowniczek i użytkowników od 15 lat, ostatnio także projektantką usług dla nich. Jestem „gumowym uchem” Funduszu – słucham o potrzebach, prowadzę badania i korzystam z ich wyników. W wolnym czasie oglądam dokumenty o morderstwach, chodzę na protesty i matkuję młodemu feminiście.

LinkedIn

Panel Społecznościowy

Zależy nam na nale­ży­tej repre­zen­ta­cji spo­łecz­no­ści, która korzy­sta z gran­tów. Dla­tego do współ­pracy zapraszamy osoby doświad­czone w orga­ni­zo­wa­niu lokal­nych spo­łecz­no­ści, akty­wi­zmie na rzecz osób LGBT+ i prze­ka­zy­wa­niu gran­tów. W skład panelu wchodzą nasze Odmianiaczki i Odmieniacze, osoby eksperckie, które działają na rzecz osób LGBT+ oraz nasze darczynie i darczyńcy. Dla każdego konkursu lub grupy konkursów powołujemy panel społecznościowy w innym składzie.

 

Panel jest elementem partycypacyjnego przyznawania grantów w Funduszu dla Odmiany, czyli angażowania grup i organizacji, które zgłaszają się po granty w ostateczną decyzję o tym, kto je otrzyma. Rolą panelu jest m.in. określenie, już na starcie konkursów, kogo szczególnie chcemy zaprosić do zgłaszania się, wsparcie zespołu Funduszu w projektowaniu konkursów, uzupełnienie bezpośrednich decyzji społeczności o bardziej przekrojową refleksję, a także pilnowanie by nie zgubiły się w tym głosy społeczności mniej licznych, mniej uprzywilejowanych, słabiej reprezentowanych.

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024