Grzegorz Stefaniak

29 grudnia 2020, wtorek

on/jego

Jestem gejem. Uro­dzi­łem się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, dzia­łam w Bia­łym­stoku w rów­no­ścio­wej orga­ni­za­cji – 9dwu­na­stych. Koor­dy­nuję pro­jekty spo­łeczne, anty­dy­skry­mi­na­cyjne, gen­de­rowe, pra­cuję edu­ka­cyj­nie z mło­dzieżą i oso­bami doro­słymi. W Fun­du­szu opo­wia­dam za orga­ni­za­cję kon­kur­sów gran­to­wych.

LinkedIn

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024