Małgorzata Maciejewska

03 lutego 2020, poniedziałek

ona/jej

Jestem badaczką, les­bijką, pocho­dzę z War­szawy i tutaj miesz­kam. Jestem człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Miłość Nie wyklu­cza, z któ­rym roz­po­czę­łam akty­wizm na rzecz osób LGBT+.

Chcia­ła­bym czuć się swo­bod­nie nie tylko w dużym mie­ście, ale w każ­dym miej­scu Pol­ski, móc trzy­mać swoją part­nerkę za rękę, nie kal­ku­lo­wać, czy to na pewno bez­pieczne. Ist­nieje wiele dróg i spo­so­bów, żeby­śmy my, osoby LGBT+, mogły czuć się dumne, bez­pieczne, dobrze u sie­bie. Moim marze­niem jest stwo­rze­nie warun­ków do budo­wa­nia soli­dar­nej wspól­noty, która wspiera róż­no­rod­ność i różne potrzeby lokal­nych spo­łecz­no­ści.

Z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia pracy z lokal­nymi ini­cja­ty­wami, wynika że wymogi wielu kon­kur­sów gran­to­wych utrud­niają mniej­szym orga­ni­za­cjom reali­za­cję pomy­słów, które są naj­bar­dziej potrzebne w ich spo­łecz­no­ściach. Chcia­ła­bym, żeby Fun­dusz dla Odmiany wzmac­niał wasze orga­ni­za­cje w reali­zo­wa­niu tego, co jest dla was ważne.

LinkedIn

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024